యోగి వేమన విశ్వవిద్యాలయం, కడప, ఆంధ్ర ప్రదేశ్
Yogi Vemana University

Kadapa, ANDHRA PRADESH - 516 003
College Information

  College Name: Smt. Basava Rama Tarakam Memorial Law College   College Code : LDW
  College Type: Law     City:Kadapa

College Name : Smt. Basava Rama Tarakam Memorial Law College
College Code : LDW
College Affiliation Year : 2019
Address : 98-3A NEAR RAILWAY GATE RAYACHOTY ROAD CHEMMUMIAPET KADAPA
City : Kadapa
State : ANDHRA PRADESH
PIN : 516003
Email : sbrtmlawcollege.kdp@gmail.com
Website : www.sbrtmlaweducation.com
Status : Co-education
NBA Accrediate : Private Un-Aided
Established Year : 1986