యోగి వేమన విశ్వవిద్యాలయం, కడప, ఆంధ్ర ప్రదేశ్
Yogi Vemana University

Kadapa, ANDHRA PRADESH - 516 003

Contactus

Dean, College Development Council

Yogi Vemana University
Kadapa - 516 003
Phone:08562-225460

Contact for any issues/help in updating the data,
Technical : helpline@yvucdc.in
Non-technical : cdcyogivemanauniversity@gmail.com or call 08562-225460