యోగి వేమన విశ్వవిద్యాలయం, కడప, ఆంధ్ర ప్రదేశ్
Yogi Vemana University

Kadapa, ANDHRA PRADESH - 516 003

Coordinators, College Development Council

Dr.G.KATHYAYANI

Assistant Professor

+91 9490130699 / +91 9490637269
kathyagk@gmail.com
   

Dr. M. SUBHOSH CHANDRA

Assistant Professor
+91-8562-225428(O), 91-9493372743(M)
subhash@yogivemanauniversity.ac.in, subhash_muni@yahoo.co.in,chandra298@gmail.com