యోగి వేమన విశ్వవిద్యాలయం, కడప, ఆంధ్ర ప్రదేశ్
Yogi Vemana University

Kadapa, ANDHRA PRADESH - 516 003

UG CBCS SYLLABUS


New Syllabus from 2020-21

Bullet Core
Bullet Languages
Bullet Life Skill Courses-APSCHE
Bullet Skill Development Courses-APSCHE
Bullet UG 5th Semester Syllabus - w.e.f 2022-23